•                                                                                                                                  Warszawa, 16.11.2021r.

     

    OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT

    W sprawie prowadzenia stołówki w budynku

    Szkoły Podstawowej Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

    ul. Grenady 16 w Warszawie

    1. ZAMAWIAJĄCY

     

    Szkoła Podstawowa Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

    ul. Grenady 16

    01 – 154 Warszawa

    Telefon: 226321460

    Bożena Jarzyna-Kekusz  - Dyrektor Szkoły

    e-mail: sp386@edu.um.warszawa.pl

    zwraca się z prośba o złożenie oferty na ajenta stołówki szkolnej.

     

    1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

     

    1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie ajenta stołówki szkolnej w celu przygotowywania i wydawania posiłków dla dzieci z oddziałów przedszkolnych (śniadanie, obiad, podwieczorek), uczniów klas 1-8 oraz pracowników szkoły .
    2. Wszystkie posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Posiłki muszą posiadać wartość odżywczą i energetyczną zgodną z wymogami i normami żywienia dzieci i młodzieży ( U. z 2016 poz. 1154 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach ), muszą być sporządzane zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej oraz przepisami dotyczącymi żywienia zbiorowego zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. z poź. zmianami oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

     

    1. Opis przedmiotu zamówienia:

    Przedmiotem najmu jest pomieszczenie bloku kuchennego wyposażone w następujący sprzęt :

    • Meble kuchenne ze stali nierdzewnej.
    • Lodówki
    • Zmywarkę
    • Zlewy ze stali nierdzewnej
    • Kuchenki gazowej
    • Piec konwekcyjno-parowy

     

    Szczegółowe informacje na temat bloku kuchennego można uzyskać osobiście w siedzibie placówki, bądź pod numerem telefonu :22-6321460 wew.32

    1. TERMIN

    Termin realizacji zamówienia : od  02.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

     

    1. MIEJSCE I TERMI SKŁADANIA OFERT
    1. Oferty należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy Grenady 16, 01-154 Warszawa, lub przesłać listownie na w/w adres. W przypadku wysyłki oferty pocztą, za datę dostarczenia uznaje się dzień wpływu do placówki.
    2. Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2021 r. do godziny 15.00.
    3. Najemca może złożyć tylko jedną ofertę.
    4. Najemca może zmienić lub wycofać ofertę  przed upływem terminu składania ofert.

     

    1. WYMOGI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY
    1. W ofercie należy uwzględnić maksymalną stawkę za posiłki wyrażona w kwocie brutto, z uwzględnieniem ceny posiłku dla uczniów klas „0” tj. :  śniadanie, obiad – (zupa, drugie danie, kompot), podwieczorek.

    Dla pozostałych uczniów oraz pracowników – obiad. Należy uwzględnić cenę jednostkową w kalkulacji ceny: - abonament miesięczny, cenę obiadu kupowanego jednorazowo, cenę zupy, cenę drugiego dania, cenę obiadu dla nauczycieli i personelu.

    1. Zaproponowanie maksymalnej stawki czynszu za pomieszczenia wyrażonej w kwocie netto.
    2. Od chwili podpisania umowy ajent pokrywa wszelkie koszty utrzymania bloku kuchennego.

     

    OFERTA  POWINNA ZAWIERAĆ

    1. Datę sporządzenia.
    2. Dane Oferenta będącego osobą fizyczna lub nazwę firmy.
    1. W zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej do oferty należy dołączyć :
    • - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON
    • W przypadku spółek – wypis z KRS
    1. Certyfikat wdrożonego systemu HACCAP.
    2. Potwierdzone i udokumentowane sieci dostawców produktów : mięsnych, nabiałowych, roślinnych oraz zbożowych , z których przygotowuje się posiłki
    3. Potwierdzenie doświadczenia zawodowego w prowadzeniu żywienia zbiorowego, w tym żywienia zbiorowego dzieci oraz referencje.
    4. Przykładowe menu na 4 tygodnie z podaniem składników wagowych.
    5. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu określonymi w regulaminie konkursu.
    6. Oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy najmu lokalu.
    7. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest w stanie likwidacji.
    8. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.
    9. Zobowiązanie oferenta, że posiłki w całości będą przygotowywane w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
    10. Zobowiązanie Oferenta że nie będzie stosował mrożonych dań gotowych oraz produktów pakowanych próżniowo.
    11. Zobowiązanie Oferenta , że do każdego posiłku będzie przygotowany bar sałatkowy.
    12. Zobowiązanie Oferenta, że w ofercie jadłospisu będzie również propozycja diet eliminacyjnych

    ( np.: wegetariańskiej – bez ryb, wegańskiej, bezmlecznej, bezglutenowej, dostosowanie menu do wyznania uczniów np.: nie podawanie wieprzowiny na prośbę rodziców ).

    1. Zobowiązanie Oferenta o możliwości dokładki dla uczniów ( zupy lub surówki ).
    2. Zobowiązanie Oferenta o zapewnieniu możliwości wykupu różnych wersji posiłków.
    3. Zobowiązanie Oferenta o zapewnieniu możliwości odwołania posiłków w dniu rezygnacji do określonej godziny na numer wskazany przez Ajenta.

     

    1. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT.
    1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty placówka kierować się będzie następującymi kryteriami oceny :
    2. Ceny posiłków – 30%
    3. Wysokość czynszu miesięcznego – 25%
    4. Oferta – 30%
    5. Referencje  - 15 %

     

    Opis postępowania:

     

    1. Przegląd złożonych ofert.
    2. Uczestnik konkursu, którego oferta zostanie wybrana będzie telefonicznie poinformowany.
    3. Oferentom nie przysługują środki odwoławcze od wyników konkursu.
    4. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu lub jego unieważnienie bez podania przyczyn.
    1. ZAŁĄCZNIKI
    1. Wzór umowy.
    2. Formularz ofertowy.

     

     

    REGULAMIN.doc

    FORMULARZ_OFERTY.doc

    Umowa_najmu_2022.pdf

  • Kontakt

   • 22 632-14-60 / 22 632-01-19
   • Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
   • ul. Grenady 16 01-154 Warszawa
   • szkpodst386@gmail.com
   • 22 632-14-60