• Ajent Stołówki 2020

    • Warszawa, 12.11.2020 r.

      

     OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT

      

     1. ZAMAWIAJĄCY

     Szkoła Podstawowa Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

     ul. Grenady 16

     01 – 154 Warszawa

     Telefon: 226321460

     Bożena Jarzyna- Kekusz  - Dyrektor Szkoły

     e-mail: sp386@edu.um.warszawa.pl

     zwraca się z prośba o złożenie oferty na ajenta stołówki szkolnej.

      

     1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
     1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie ajenta stołówki szkolnej w celu przygotowywania i wydawania posiłków dla dzieci z oddziałów przedszkolnych (śniadanie, obiad, podwieczorek), uczniów oraz pracowników szkoły.
     2. Opis przedmiotu zamówienia:

     Przedmiotem najmu jest pomieszczenie bloku kuchennego wyposażone w następujący sprzęt :

     • Meble kuchenne ze stali nierdzewnej.
     • Lodówki.
     • Zmywarkę.
     • Zlewy ze stali nierdzewnej.
     • Kuchenki gazowej.
     • Piec konwekcyjno-parowy.

     Szczegółowe informacje na temat bloku kuchennego można uzyskać osobiście w siedzibie placówki, bądź pod numerem telefonu :22-6321460 wew.32

     1. TERMIN

     Termin realizacji zamówienia : od  02.01.2021 r.

      

      

     1. MIEJSCE I TERMI SKŁADANIA OFERT
     1. Oferty należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy Grenady 16, 01-154 Warszawa, lub przesłać listownie na w/w adres. W przypadku wysyłki oferty pocztą , za datę dostarczenia uznaje się dzień wpływu do placówki.
     2. Termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2020 r. do godziny 15.00
     3. Najemca może złożyć tylko jedną ofertę.
     4. Najemca może zmienić lub wycofać ofertę  przed upływem terminu składania ofert

      

      

     1. DOKUMENTY JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO OFERTY
     1. Oferta – dowolna forma, z uwzględnieniem ceny posiłku dla uczniów klas „0”
     1. Śniadanie, 2. Obiad – (zupa, drugie danie, kompot), 3. Podwieczorek.

     Dla pozostałych uczniów oraz pracowników – obiad.

     Należy uwzględnić w kalkulacji ceny:

     1. Abonament miesięczny,

     2. Cenę obiadu kupowanego jednorazowo,

     3. Cenę zupy,

     4. Cenę drugiego dania.

     5. Cenę obiadu dla nauczycieli i personelu.

     1. W zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej do oferty należy dołączyć :
     • - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON
     • W przypadku spółek – wypis z KRS

      

     1. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT.
     1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty placówka kierować się będzie następującymi kryteriami oceny :
     2. ceny posiłków – 40%
     3. wysokość czynszu miesięcznego – 30%
     4. Doświadczenie potwierdzone referencjami – 30%

      

     1. ZAŁĄCZNIKI
     1. Wzór umowy.

     Wzor_umowy.pdf

  • Kontakt

   • 22 632-14-60 / 22 632-01-19
   • Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
   • ul. Grenady 16 01-154 Warszawa
   • szkpodst386@gmail.com
   • 22 632-14-60