• Nagłówek

    •  

      

     WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM

     DORADZTWA ZAWODOWEGO

     w

          Szkole Podstawowej nr 386

     im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

      

      

      

     Podstawa Prawna

     • Rozporządzenie MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1675).
     • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).
     • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.).
     • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967).
     • Rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649).
     • Rozporządzenie MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703).
     • Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
     • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).
     • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578).
     • Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199 ze zm.).

      

      

     Szkoła podstawowa to pierwszy etap zorganizowanej nauki i czas, w którym młody człowiek poznaje siebie, swoje zainteresowania i mocne strony. Zaczyna eksplorować świat zawodów, a także podejmować pierwsze decyzje edukacyjno-zawodowe. Intensywnie nabywa i rozwija kompetencje społeczne. Środowisko szkolne wspiera ucznia w samopoznaniu, a prawidłowy jego rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny warunkuje powodzenie na dalszej ścieżce edukacyjno-zawodowej.

      

     Założenia ogólne WSDZ orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego

     Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań mających na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych.

     Główne założenia:

     • WSDZ to celowe, systematyczne i zaplanowane działania podejmowane przez szkołę,
     • Szkoła realizuje  koncepcję uczenia się przez całe życie,
     • działania realizowane są w sposób spójny zgodnie z programem realizacji na każdy rok szkolny.

      

     Cel orientacji zawodowej kl. 1-4

     Cel doradztwa zawodowego kl.7-8

     zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

     wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego

     i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień

     i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji

      i rynku.

      

     Adresaci :

     Działania związane z realizacją WSDZ kierowane  są do całej społeczności szkolnej i obejmują :

     • uczniów,
     • rodziców/opiekunów prawnych ,
     • nauczycieli.

      

     WSDZ realizowany będzie przez społeczność szkolną: dyrekcję szkoły, nauczycieli i wychowawców, pedagoga szkolnego, doradcę zawodowego, uczniów klas 1 – 7 i ich rodziców . Szkoła będzie w tym zakresie współpracowała z instytucjami i organizacjami wspierającymi jej pracę (m.in. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, szkołami ponadpodstawowymi , zakładami pracy).Zakres zadań poszczególnych osób zaangażowanych w proces doradczy wynika z kompetencji, profilu wykształcenia, wykładanych treści oraz podstawy programowej w szkole podstawowej.

     Koordynator doradztwa zawodowego bierze udział w planowaniu działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, aktualizuje informacje związane z doradztwem zawodowym, dokonuje bieżącego monitorowania realizacji WSDZ, przeprowadza ankietę ewaluacyjną i sporządza sprawozdanie z realizacji WSDZ.

     Doradca zawodowy, pedagog szkolny diagnozują potrzeby oraz możliwości uczniów, udzielają indywidualnych porad i konsultacji w zakresie rozpoznawania mocnych stron oraz podejmowania decyzji edukacyjnych, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych prowadzą zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne oraz na temat technik uczenia się, radzenia sobie ze stresem i autoprezentacji, kierują uczniów do specjalistycznych placówek, pedagog bada losy absolwentów.

     Wychowawcy na lekcjach wychowawczych wprowadzają podstawy treningu interpersonalnego, kierują uczniów potrzebujących pomocy do doradcy zawodowego na konsultacje, prowadzą zajęcia na temat poznawania siebie i o tematyce zawodowej, uczą sposobów organizacji pracy własnej, wyznaczania celów.

     Na każdym przedmiocie nauczyciele realizują podstawę programowa odnosząc się do doradztwa zawodowego. Zadania  nauczycieli poszczególnych przedmiotów w odniesieniu do doradztwa zawodowego:

     • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczą wyszukiwania informacji na temat edukacji i zawodów za pomocą słowników, encyklopedii, komputera. Wdrażają do podejmowania obowiązków i rzetelnego ich wypełniania. Zapoznają z pojęciem pracy i wynagrodzenia pieniężnego oraz sytuacji ekonomicznej rodziny. Przedstawiają znaczenie pracy w życiu człowieka, omawiają z dziećmi zawody ich najbliższych, prezentują charakterystykę pracy w różnych zawodach. Rozwijają zainteresowania, zapoznają ze sposobami powstawania różnych przedmiotów, uczą podstawowych umiejętności technicznych.
     • Nauczyciele-wychowawcy świetlicy aranżują zabawy sprzyjające poznawaniu różnych zawodów, organizują kąciki zawodowe w świetlicy.
     • Nauczyciel zajęć komputerowych prowadzi naukę poszukiwania, selekcjonowania, porządkowania, gromadzenia i wykorzystywania informacji np. dotyczących oferty edukacyjnej szkół średnich, pomaga uczniom klas ósmych w logowaniu się do elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji szkół , wyjaśnia organizację pracy i przepisy bhp w pracy z komputerem, uczy komunikowania się z pomocą komputera i technologii informacyjnych. Prezentuje sposoby opracowywania tekstów, prezentacji multimedialnych oraz danych liczbowych w arkuszu kalkulacyjnym. Wdraża do pracy zespołowej w ramach projektu, pokazuje sposoby wykorzystania technologii informacyjnych w różnych zawodach.
     • Nauczyciele języka polskiego omawiają charakter pracy w różnych zawodach, uczą tworzenia wypowiedzi: pisania życiorysu, podania, ogłoszenia, listu oficjalnego (dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji). Kształtują umiejętność operowania słownictwem z kręgu: szkoła i nauka, środowisko społeczne. Wdrażają do samokształcenia i docierania do informacji za pomocą słowników, encyklopedii. Pokazują znaczenie komunikacji niewerbalnej w autoprezentacji.
     • Nauczyciele matematyki uczą gromadzenia i porządkowania danych o edukacji i zawodach, odczytywania i interpretacji danych w tekstach, tablicach i wykresach. Kształtują umiejętność posługiwania się procentami, zapoznają z zawodami z dziedziny księgowości i rachunkowości. Uczą planowania czynności z wykorzystaniem kalendarza (wykonywanie obliczeń) oraz dzielenia zadań na etapy.
     • Nauczyciele języków obcych zapoznają z zasobem języka dotyczącym szkoły i pracy oraz cech charakteru i umiejętności. Prezentują uczniom filmy o zawodach w języku obcym. Uczą tworzenia kilkuzdaniowych wypowiedzi na temat swoich umiejętności (prezentacja siebie). Zachęcają do pracy zespołowej metodą projektu.
     • Nauczyciele przyrody omawiają stan zdrowia i choroby człowieka nawiązując do przeciwwskazań zdrowotnych w wybranych zawodach. Wykazują znaczenie odpoczynku w życiu człowieka, prawidłowych warunków nauki i pracy, zasad uczenia się. Wdrażają do planowania dnia i organizowania pracy własnej. Zapoznają z zawodami z dziedziny meteorologii, rolnictwa, biologii, leśnictwa, ochrony środowiska, fizyki, chemii, geografii, ochrony zdrowia, astronomii.
     • Nauczyciele historii i społeczeństwa informują o siedzibie władz lokalnych uczniów oraz ich zakresie działań i sposobie powoływania. Wyjaśniają demokratyczny charakter państwa. Charakteryzują pojęcie samorządności, opisują zawody związane z polityką, dyplomacją, przedstawiają zawód historyka. Zapoznają ze znaczeniem społecznego podziału pracy, opisują grupy społeczne i ich role w społeczeństwie. Omawiają z uczniami problemy współczesnej Polski (m.in. bezrobocie). Zapoznają ze zjawiskiem emigracji politycznej i zarobkowej. Uczą tworzenia drzewa genealogicznego. Omawiają z uczniami funkcjonowanie przemysłu, warunki pracy w fabryce dawniej i dziś. Prezentują podstawowe cechy obecnego systemu gospodarczego.
     • Nauczyciele wychowania fizycznego omawiając trening zdrowotny, pomagają opracować rozkład dnia ucznia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym i fizycznym.
     • Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie prowadzą lekcje na temat ról społecznych i modeli życia. Zapoznają ze sposobem pracy instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. Kształtują u uczniów poczucie odpowiedzialności za własny rozwój.
     • Nauczyciele etyki przedstawiają znaczenie i wartość pracy w życiu człowieka, etykę zawodową, pomagają tworzyć uczniom ich własne systemy wartości. Pomagają poznać siebie, przyjąć odpowiedzialność za siebie. Przekazują wiedzę o znaczeniu praw i obowiązków, zasad i reguł postępowania w życiu człowieka. Uczą prowadzenia dyskusji i umiejętności uzasadniania opinii dotyczących zjawisk w społeczności lokalnej
     • Nauczyciel muzyki zapoznaje uczniów z zawodami związanymi z muzyką, przekazuje wiedzę o tworzeniu instrumentów, uczy gry na instrumentach.
     • Nauczyciel plastyki zapoznaje z zawodami z dziedziny kultury. Uczy korzystania z przekazów medialnych oraz wykorzystywania ich wytworów.
     • Nauczyciel techniki opisuje funkcje urządzeń technicznych, omawia kolejność działań technologicznych, organizacje miejsca pracy i szacowanie czasu jej trwania. Uczy posługiwania się narzędziami do obróbki ręcznej.
     • Nauczyciele bibliotekarze prenumerują czasopisma związane z edukacją oraz literaturę z zakresu doradztwa zawodowego, udostępniają ulotki o szkołach.
     • Ponadto nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań umożliwiające uczniom rozwijanie swoich zdolności i umiejętności.

     Cele WSDZ:

     Celem doradztwa zawodowego realizowanego w szkole jest przygotowanie uczniów do refleksyjnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz zawodu. Tak ogólnie zarysowany cel będzie realizowany poprzez:

     • zapoznawanie uczniów z koncepcją uczenia się przez całe życie i rynkiem edukacyjnym,
     • wspieranie ich w poznawaniu świata zawodów i rynku pracy,
     • inspirowanie do dokonywania samooceny i poznawania własnych zasobów,
     • udzielanie pomocy w nabywaniu umiejętności planowania i podejmowania decyzji związanych z dalszą ścieżką edukacyjną i zawodową.

      

     Oddziały

     Cele ogólne i szczegółowe

     Treści programowe

      

      

      

     0

      

     Preorientacja zawodowa

     • Rozwijanie wiedzy o zawodach i ich znaczeniu w najbliższym otoczeniu dziecka
     • Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej Kształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych
     • Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
     • Rozwijanie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole i organizacją własnej aktywności

      

     1. Poznanie siebie

     Dziecko:

      1.1 określa, co lubi robić;

     1.2 podaje przykłady różnych zainteresowań;

     1.3 określa, co robi dobrze;

     1.4 podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

      2. Świat zawodów i rynek pracy

      Dziecko:

      2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

      2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;

     2.3 wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;

     2.4 podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

     2.5 opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.

     3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

     Dziecko:

      3.1 nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej);

     3.2 nazywa czynności, których lubi się uczyć.

     4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

     Dziecko:

     4.1 opowiada, kim chciałoby zostać;

     4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;

     4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej

      

      

      

      

     1-3

      

     Orientacja zawodowa

     • Rozwijanie wiedzy o zawodach i ich znaczeniu w najbliższym otoczeniu dziecka
     • Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej
     • Kształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych
     • Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
     • Rozwijanie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole i organizacją własnej aktywności

     1. Poznanie siebie

     Uczeń:

     1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;

     1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;

      1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;

     1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;

     1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

     2. Świat zawodów i rynek pracy

     Uczeń:

     2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

      2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;

      2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;

     2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;

     2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;

     2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

     3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

     Uczeń:

     3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;

     3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;

     3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

      4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

     Uczeń:

     4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;

     4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

     4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

      

      

      

      

      

     4-6

      

     Orientacja zawodowa

     • Rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń, predyspozycji i uzdolnień
     •  Rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych
     •  Rozwijanie wiedzy o rynku pracy
     • Rozwijanie wiedzy zawodoznawczej
     •  Rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie •
     • Rozwijanie kompetencji transferowalnych
     • Rozwijanie umiejętności uczenia się
     • Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej
     •  Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej

     1. Poznawanie własnych zasobów

     Uczeń:

     1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;

     1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;

     1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;

     1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.

     2. Świat zawodów i rynek pracy

     Uczeń:

     2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;

      2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;

      2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;

     2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

      2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

     3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

     Uczeń:

     3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;

     3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;

     3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.

     4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

     Uczeń:

     4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;

     4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności

     i zadania niezbędne do realizacji celu;

     4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.

      

      

      

      

     7-8

      

     Doradztwo zawodowe

     • Rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów, ograniczeń, predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień
     •  Rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych
     •  Rozwijanie wiedzy o rynku pracy
     •  Rozwijanie wiedzy zawodoznawczej i wiedzy o rynku usług edukacyjnych
     •  Kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku pracy
     •  Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników sprzyjających planowaniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych
     • Kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także w kontekście edukacji całożyciowej
     • Rozwijanie kompetencji związanych z procederami rekrutacyjnymi w obszarze edukacji i rynku pracy
     • Przygotowanie do roli możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, współpracownika
     • Rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie, autoprezentacją
     • Rozwijanie kompetencji transferowalnych
     • Rozwijanie umiejętności uczenia się
     • Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej
     • Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej

     1. Poznawanie własnych zasobów

     Uczeń:

     1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

     1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

      1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł; 1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;

     1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

     1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;

     1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

     2. Świat zawodów i rynek pracy

     Uczeń:

      2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

     2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

     2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

     2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

     2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

      2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

      2.7 dokonuje autoprezentacji.

     3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

      Uczeń:

     3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

     3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów;

     3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej;

     3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

     4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

     Uczeń:

     4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

     4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

     4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;

     4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

      

     Działania kierowane do uczniów :

     • konsultacje indywidualne, porady, udzielanie wskazówek,
     • zajęcia grupowe realizujące treści programowe dla klas I-III, IV-VI, VII-VIII związanych tematycznie z obszarami: poznawanie siebie i własnych zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych: kl. I – VI – prowadzenie orientacji zawodowej, kl. VII – 10 godzin lekcyjnych, kl. VIII – 10 godzin lekcyjnych, kl. VII i VIII –  realizacja zagadnień doradztwa zawodowego podczas lekcji wychowawczych – minimum 5 godzin,
     • udostępnianie publikacji/literatury z zakresu doradztwa zawodowego,
     • praca z informatorami o zawodach,
     • spotkania z pracodawcami, absolwentami szkoły,
     • projekcje filmów o zawodach, 
     • tworzenie kół zainteresowań,
     • organizacja konkursów zawodoznawczych,
     • wizyty zawodoznawcze,
     • udział w targach edukacyjnych,
     • umieszczanie informacji edukacyjno-zawodowych, np. na stronie internetowej lub szkolnej stronie Facebooka.

     Działania kierowane do rodziców /opiekunów prawnych :

     • systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, zdolnościach, zainteresowaniach,
     • organizowanie spotkań doradczych,
     • udostępnianie publikacji/literatury z zakresu doradztwa zawodowego.

      

     Działania kierowane do nauczycieli :

     • uświadamianie nauczycielom konieczności realizowania programu WSDZ na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
     • umożliwianie udziału w projektach, kursach i szkoleniach związanych z obszarem doradztwa zawodowego wymiana doświadczeń, baza wiedzy,
     • organizowanie lekcji otwartych.

      

     Metody pracy :

     W poradnictwie indywidualnym :

     • konsultacje i porady indywidualne,
     • diagnoza zainteresowań, mocnych stron.

     W poradnictwie grupowym :

     • burza mózgów, dyskusja, pogadanki,
     • metody testowe jak np. ankiety,
     • metoda dramy: inscenizacje i odgrywanie ról,
     • metody audiowizualne: filmy, prezentacje multimedialne,
     • treningi umiejętności społecznych,
     • gry symulacyjne i zabawy,
     • zajęcia plastyczne.
       

     Formy realizacji działań :

     Formy realizacji

     Beneficjenci

     Realizatorzy

     Preorientacja, orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe dla uczniów są realizowane:

      1) w klasach „0” na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z przyjętym programem wychowania przedszkolnego;

     2) w klasach I– VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;

     3) w klasach VII i VIII na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;

     4) we wszystkich klasach na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem;

     5) ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach;

     6) podczas zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia;

     7) podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole ( np. projekty edukacyjne, konkursy zawodoznawcze, spotkania z przedstawicielami zawodów) lub poza nią (np. udział w targach edukacyjnych, festiwalu zawodów, wycieczkach do zakładów pracy, szkół ponadpodstawowych);

     8) poprzez udzielanie porad i konsultacji indywidualnych;

     9) poprzez udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych e-zasobów) ułatwiających samopoznanie, podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych;

     10) organizowanie kącików zawodoznawczych, np. w świetlicy szkolnej, w salach edukacji wczesnoszkolnej;

     Uczniowie

     Współpraca całej Rady Pedagogicznej, korelacja przedmiotowa (nauczyciele, wychowawcy, wychowawcy świetlicy,

     1)Udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez: biblioteczkę publikacji, stronę www szkoły, tablice informacyjne, e-dziennik);

     2) włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, w szkolne działania związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym;

     3) promowanie dni uczniowskiej przedsiębiorczości - zainteresowań, umiejętności;

     4) wspomaganie rodziców w procesie podejmowania przez dziecko decyzji zawodowych;

     5) organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcami zawodowymi;

     6) prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno – zawodowych uczniów.

     Rodzice

     doradca zawodowy, nauczyciele, wychowawcy, wychowawcy świetlicy, nauczyciele - bibliotekarze, specjaliści, rodzice, koordynatorzy WSDZ

     1)Umożliwienie udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa zawodowego;

     2) udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego; 3) wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego.

     Nauczyciele

     Dyrektor szkoły, doradca zawodowy

      

     Sojusznicy i sieć współpracy :

     • poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
     • biblioteka pedagogiczna,
     • ośrodek doskonalenia nauczyciel,
     • centrum kształcenia praktycznego (CKP),
     • kuratorium oświaty, organ prowadzący,
     • urząd pracy,
     • cechy rzemiosł różnych i przedsiębiorczości, izby rzemieślnicze,
     • ochotnicze hufce pracy (OHP),
     • pracodawcy, przedsiębiorcy,
     • organizacje pozarządowe,
     • ośrodki kultury.

      

     Przewidywane rezultaty wynikające z realizacji WSDZ dla uczniów :

     • nabywają kompetencje niezbędne do rozpoznawania własnych predyspozycji zawodowych,
     • potrafią dokonać samooceny, określając swoje mocne strony i zainteresowania, a także uzdolnienia i kompetencje (klasy IV-VI) i własne zasoby (klasy VII-VIII),
     • poznają, czym jest rynek pracy i świat zawodów, wymieniają różne grupy zawodów i podają czynniki wpływające na wybory zawodowe (klasy IV-VI), a także wyjaśniają trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy i potrafią dokonać autoprezentacji (klasy VII-VIII),
     • poznają zasady rekrutacji do poszczególnych szkół ponadpodstawowych (klasy VII-VIII),
     • uzasadniają potrzebę uczenia się przez całe życie, wskazują sposoby zdobywania wiedzy (klasy IV-VI) oraz określają strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej (klasy VII-VIII),
     • określają, kim chcieliby zostać, opowiadają o swoich planach edukacyjno-zawodowych (klasy IV-VI) oraz identyfikują osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej (klasy VII-VIII).

     Przewidywane rezultaty wynikające z realizacji WSDZ dla rodziców :

     • Zdobywają aktualne informacje o ofercie szkół ponadpodstawowych, systemie szkolnictwa, możliwościach i kierunkach kształcenia, o rynku pracy; 
     • znają mocne i słabe strony swojego dziecka, jego zainteresowania i predyspozycje ;
     • wspierają dziecko przy wyborze odpowiedniej ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej w oparciu o jego predyspozycje , możliwości i zainteresowania
     • wiedzą, gdzie szukać informacji na temat szkół, zawodów i wymagań wobec uczniów;

      

     Przewidywane rezultaty wynikające z realizacji WSDZ dla nauczycieli :

     • potrafią diagnozować i nazywać potrzeby i zasoby swoich uczniów;
     • potrafią wspierać rodziców i uczniów w procesie doradczym i informacyjnym;
     • znają zdolności, zainteresowania i predyspozycje swoich uczniów (uzdolnienia, ograniczenia zdrowotne);​​​​​​​​​​​​​​
     • znają ofertę szkół ponadpodstawowych oraz zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.​​​​​​​​​​​​​​

     ​​​​​​​

     Monitorowanie i ewaluacja WSDZ:

     • rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz z uczniami
     • ocena współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (np. ankiety dla pracodawców),
     • sprawozdania z pracy doradcy zawodowego/osoby realizującej orientację zawodową w klasach I-III,
     • bieżące wypełnianie przez wychowawców i nauczycieli ankiet z przeprowadzonych działań w klasach IV-VI,
     • ocena zajęć prowadzonych w klasach VII-VIII z doradztwa zawodowego.

      

     ​​​​​​​

      

      

  • Kontakt

   • 22 632-14-60 / 22 632-01-19
   • Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
   • ul. Grenady 16 01-154 Warszawa
   • szkpodst386@gmail.com
   • 22 632-14-60