Nawigacja

Egzamin ósmoklasisty

Terminy egzaminów ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019.

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa po 90 minut.

 

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 

                                                        

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku

Na podstawie:

  • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)
  • art. 268 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

            (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512)  

 

Ustalono harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2019 r.

 

                                                     

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W terminie

głównym

 

1.język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W terminie

dodatkowym

 

1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00

2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku egzaminu

ósmoklasisty przeprowadzanego

w kwietniu i czerwcu:

 
 
 

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

14 czerwca 2019 r.

 

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

14 czerwca 2019 r.

 

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

21 czerwca 2019 r.