Nawigacja

Egzamin gimnazjalny

Terminy egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019.

 

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

                 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku

Na podstawie:

 • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)
 • art. 268 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

            (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512)  
   

Ustalono harmonogram przeprowadzania  egzaminu gimnazjalnego w 2019 r.

Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

1. część humanistyczna:  – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

 • godz. 9:00 - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • godz. 11:00 - z zakresu języka polskiego;

 

2. część matematyczno-przyrodnicza:  – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

 • godz. 9:00 - z zakresu przedmiotów przyrodniczych,
 • godz. 11:00 - z zakresu matematyki;

 

3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

 • godz. 9:00 - na poziomie podstawowym, 
 • godz. 11:00 - na poziomie rozszerzonym.
   

W terminie dodatkowym:

1. część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 •  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. (wtorek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00

 

3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa)

 •  na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 •  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego :        14 czerwca 2019 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń :         14 czerwca 2019 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym:      21 czerwca 2019 r.